Sinimanbɔlaba in tarra


Ali ni a dɔnnen tɛ Faransi kosɛbɛ ka faso bɔ, a ko ka di bɛɛ ye wa bɛɛ miiri b’a kan.
N terimuso dɔ ka bɔ Faransi, o ye n ladɔnniya Sotigi Kuyatɛ ka saya la sisan, Sotigi min tun bonyalen bɛ ka da a ka catiri ni filimuw kan yen.
Sotigi Kuyatɛ lakodɔnnen bɛ Mali la kosɛbɛ ali demisɛnninw fɛ k’a sababu kɛ a ka filimu fila ye : Sunjata Keyita min na a tɔgɔ ye Jeliba ani Siya Yatabari min na a tɔgɔ ye Wakanɛ.
Sotigi ka Sunjata Keyita filimu na, a bɛ jeliya wale kɛ n’o ye kokɔrɔw, danbekɔrɔw, ani hadamadenya taabolokɔrɔw marali ye miiri la, k’u da demisɛnw tulo kan.
O filimu na, a tɔgɔ ye jeliba, a bɛ Mabɔ buruju fɔ a ye. I n’a fɔ a barrow lamɛnni ka di demisɛn bɛɛ ye cogo min na, Jeliba fɛ baro tun diyara Mabɔ ye fɔ a tun bɛ ɲinin ka fiɲɛ bila a ka kalan na. O nana ni gɛlɛya damadɔw ye:
Mabɔ ba fɛ, jeliba bɛ na a den bali a ka kalan na,
Jeliba fɛ, ale bɛ k’a ka baara de kɛ bawo ni Mabɔ kɔrɔbayara ka sɔrɔ a tɛ a buruju dɔn, a tɛ a jujɔn dɔn, ale nɔ bɛ ye o la,
Mabɔ fa tun b’a dɔn ko Jeliba fɛ baro bɛ ka gɛlɛya don Mabɔ ka kalanko la, nka, n’a bɛ fɛ ka to a ka maakɔrɔw ka taabolo kan, a tɛ se ka Jeliba gɛn cogosi la.
Mabɔ ye deminsɛn ye, a buruju, Sunjata Keyita ka cɛsiri, n’a ka cɛfarinya baro lamɛnni Jeliba fɛ o ka di a ye. Nka a tɛ ka baara kɛ kalanyɔrɔ la tugun i n’a fɔ fɔlɔ.
Togodala lakɔliden caman b’a yɛrɛ ye nin filimu in kɔnɔ bawo u mɔna a cɛma. U bɛ u ka taabolokɔrɔw lamɛn jeliw fɛ so, u bɛ kalan wɛrɛw kɛ lakɔliso la.
Sotigi tun ye mɔgɔ fin ye, a tun ka jan. A kolo tun ka misɛn, k’a kunsigi kurukuru k’o kɛ rasa ye, a nɔrɔ tun ka bon a tun nisɔn kadi. N’a tun bɛ kuma, a kan tun bɛ yɛrɛyɛrɛ dɔɔni. A taamasen tun sinsinnen bɛ. Fotigi taara. A taara ka Mali demisɛnw to ɲɛnafin na.
N’a b’a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ Sotigi ka saya kan, a bɛ sɔrɔ yan ani yan.
A bɛ se k’a ka baro dɔ fana wido lajɛ yan tubabukan na TV5 Kan.
Ala k’a dayɔrɔ suma.

Publicités

Une réflexion au sujet de « Sinimanbɔlaba in tarra »

  1. Keita ou l’heritage de griot etait le titre original de premier film dont vous parlez (et le film a lieu a Ouagadougou et a ete filme a Ouagadougou et Sindou, au Burkina Faso) et le 2eme c’etait Sya ou le reve de python, tout les 2 filmes par son fils Dani Kouyate, qui est Burkinabe. Meme si Sotigui etait ne au Mali, il a vecu longtemps au Burkina et a eu la nationalite Burkinabe (ainsi que francaise). Ile est vrai que la communautre mandingue couvre toute cette zone en Afrique de l’ouest et il y a beaucoup de liens entre Burkina et le Mali

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s