An ka fali ladon


untitledFali bɛ jɔdaba la togodala baaraw la. Mɔgɔ kɔrɔbaw ni muso bɛ taama caman kɛ wotoro la. Feerefɛnw bɛ doni ka taa sugu la wotoro la. Dɔgɔ bɛ doni ni wotoro ye ka taa so ani dugubaw kɔnɔ. Cikɛlaw bɛ taa foro la ni minɛnw ye wotoro la. Dɔw yɛrɛ bɛ cikɛ ni fali ye ni misi t’u bolo. Walasa ka ji bɔ baganw ye, fulaw bɛ ji sama ni fali ye. Fɛn o fɛn de ye donibatako ye togogda la, fali sen bɛ o bɛɛ la. N’a sen ka suma, an b’a gosi walasa a k’a teliya.
untitledO magobaɲɛ in kama an ye fali fɛ, an ka kan ka fali ladon. An ka kan ka dumuni ni ji d’a ma kosɛbɛ. An ka kan ka weterinɛriw wele sanga ni waati bɛɛ ka faliw lajɛ ani k’u fura kɛ ni bana b’u la. An k’u kɔlɔsi sanga ni waati bɛɛ, u kana tunu ka taa tiɲɛni kɛ wali duw ni wali forow kɔnɔ. An kana faliw bana fana ali n’an t’u tigi dɔn. Faliw nafa ka bon an ma kosɛbɛ.

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s