Farafinna ni Faransi ka lajɛba Mali kɔnɔ

logo-du-27e-sommet-afrique-france-324x160

Le logo du sommet

Ɲinɛ san 2017, o bɛ bɛn Faransi ni farafinna ka lajɛba tako 27 nan ma. O bɛ kɛ Mali faaba kɔnɔ. Jamana kuntigi 25 ka kan ka na ɲɔgɔn kunbɛn yan, ka hakulina falen falen kɛ. O hakilina falen falen ninnu bɛ kɛ ka ɲɛsin lakana sabaliti, sɔrɔyiriwasiraw, Kalanko, ani fɛn fɛn n’o de bɛ hadamadenya sabati ka laafiya sabati jamanakɔnɔdenw ye.

O lajɛba in kama, Mali Gakɔrɔnama cɛsirilen bɛ walasa o ko ka kɛ ko sabatilen ani kunnawoloko ye. O de kama; sirabaw dilanna; k’u ɲɛgɛn, ka wale caman ta ka ɲɛsin jɛya ni bɛɛsɛya fana ma. O kow kama, jamakulu caman wililen bɛ ka jɔ u sen kan walasa, cogo o cogo la, fiɲɛ foyi kana sɔrɔ nin ko in labɛn fan fɛ. O de la, jamanakuntigi weele caman bila ka ɲɛsin jamanadenw ma, walasa bɛɛ ka nin ko in kɛ i kunkɔrɔko walasa, nin dunanba minnu bɛ na an ka jamana kɔnɔ, olu kana jiginna yɔrɔ foyi sɔrɔ an na yanni u taali cɛ.

Jamanakuntigi 25 bisimilali tɛ konɔgɔn ye, nka, a n’a gɛlɛya bɛɛ, Gakɔrɔnama dabali bɛɛ bila senkan u jatigilako la otɛliw la. Kunnafoniw b’a jira k’a fɔ k’o tɛ sigako ye tugun.

Lakabata fan fɛ, a bɛ kalo caman bɔ sisan, wolomasiritabaw ni polosiw b’u sen kan su ani tile walasa ka lakana lasabati dugu fan bɛɛ fɛ.

Kunnafoni di sira fɛ, dabali camn fana tigɛlen bɛ walasa mɔgɔsi kana to dibi la nin ko in na: Jamna telewisɔnba bɛ k’a ka labɛn sabati walasa k’a ta dunanw cunnina an ka pankurujiginkɛnɛ kan, fɔ ka se baara tɔw ma, u ka se k’o bɛɛ jira jamanakɔnɔdenw na. O kɔfɛ, arajow ni papiye kunnafonidila caman fɔ ka se jamana kɔkan kunnafonidilaw ma, o caman weelelen bɛ nin ko in walasa bɛɛ ka se ka somɔgɔ sama sɔrɔ à ko sen fɛ.

An bɛ dugaw kɛ, Ala k’a ko kɛ ko sabatilen ni kunnawoloko ye. Ala ka kɛ hɛɛrɛ ye Jamana ni jamanadenw ma.

Aw ni ce.