Afiripeja kɛra dɔnnin bulonba ye lakɔlikaramɔgɔw  bolo  dɔngɔnɔ duguw la

lakɔlikaramɔgɔw kalanni Afiripeja la Mali la

lakɔlikaramɔgɔw kalanni Afiripeja la Mali la

Kama lakɔlikaramɔgɔw ka cɛsiri, u ka nafa ani u ka nimisiwasa jirali  ka ɲɛsin Afiripeja sɔrɔli ma u ka lakɔliso oridinatɛriw kan, o b’a to an bɛ se k’a fɔ ko Afiripeja sigili ɔridinatɛri 52 kan kama lakɔliso ni Banjagara lise la, o dabɔra kun min kama, o ɲɛna.  Lire la suite