Ɲinikali ka ɲɛsin ne ma Ɛntɛrinɛti yaalata kan togodaw la Mali la

Bukari @fasokan bɛ ka baara kɛ Ɛntɛrinɛti yaalata kan Mali dugu dɔ la.

Mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ Ɛntɛrinɛti kan cogodi togodaw la ka sɔrɔ sibɛrikafe tɛ yen, kuran tɛ yen, Ɔridinatɛri tɛ yen ? Ɛntɛrinɛti yaalata y’o fura ɲumanba ye. O b’a to i bɛ se ka baara kɛ Ɛntɛrinɛti la fan bɛɛ togodaw la. Aw yen in ɲininkaliw ni jaabiw kalan Angilɛkan ni Tubabukan na walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ o ko kan.